ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діджитал Лернінг», код ЄДРПОУ 43605406, в особі директора Шульби Івана Юрійовича, який діє на підставі Статуту товариства, (надалі – Виконавець), керуючись ст.ст. 634, 641, 644 Цивільного кодексу України, робить публічну пропозицію замовникам Виконавця (надалі – Публічна оферта), які бажають отримати інформаційно-консультаційні послуги у сфері IT, укласти Договір про надання послуг (надалі – Договір).
Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.
Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Замовник окремо іменуються «Сторона», а спільно – «Сторони»

 

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти цей Договір на визначених умовах;
1.2. Замовник – фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і замовляє або має намір замовити інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ у Виконавця для подальшого задоволення потреб Замовника та/або Отримувача, або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ;
1.3. Отримувач – фізична особа, яку визначено Замовником і для задоволення потреб якої Виконавцем надаються інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ;
1.4. Веб-сайт Виконавця – інформаційно-телекомунікаційна система Виконавця в мережі інтернет, за адресою lits-events.com.ua яка є основним джерелом інформування Замовника та/або Отримувача.
1.5. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:
· заповнення, підписання та передача Замовником Виконавцю письмової заявки про надання Послуг, зразок якої знаходиться на сайті Виконавця;
· підтвердження електронними засобами зв’язку (в тому числі через е-mail) строків та вартості послуг Виконавця;
· оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця в якості передоплати за інформаційно-консультаційні послуги в сфері ІТ;
· вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, у тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами Договору Виконавець зобов’язується надати за рахунок Замовника інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ за обраним Замовником напрямком, визначеній особі – Замовнику та/або Отримувачу, а Замовник зобов’язується здійснювати оплату таких послуг на умовах, визначених Договором.
2.2. Послуги за Договором включають:
2.2.1. надання Замовнику та/або Отримувачу доступу до теоретичних та практичних навчальних матеріалів безпосередньо в дистанційній формі (протягом періоду дії карантинних обмежень);
2.2.3. надання Замовнику та/або Отримувачу дистанційних консультацій з приводу його навчання за Договором із залученням відповідних практикуючих спеціалістів та здійснення відповідного моніторингу щодо отримання Замовником та/або Отримувачем наданої інформації;
2.2.4. здійснення контролю за виконанням завдань під час процесу отримання інформації або в стаціонарному та/або он-лайн режимі;
2.2.5. навчання у спосіб та у відповідності до програм (модулів), що передбачені електронними документами, відсилання до яких розміщені в Договорі.
2.3. Замовник та/або Отримувач обирає один або декілька напрямків та навчається за запропонованим графіком занять.
2.4. Детальний опис змісту послуг з навчання та спосіб навчання за напрямком, обраним Замовником, викладені у відповідних електронних документах на веб-сайті Виконавця.
2.5. Сторони домовились, що доступ Замовник та/або Отримувача до електронних документів, відсилання до яких розміщені в Договорі, є безперешкодним та необмеженим протягом всього строку надання послуги і Сторони підтверджують, що вони ознайомились з усіма електронними документами до моменту укладення цього Договору.
2.6. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна)

 

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом забезпечення навчання безпосередньо в стаціонарній формі (в аудиторії) та/або он-лайн режимі та можливості використання Замовник та/або Отримувачем наданих Виконавцем інформаційних матеріалів протягом всього строку навчання за цим Договором.
3.2. Всі навчальні матеріали, до яких надається доступ Замовник та/або Отримувачу за даним Договором, є об’єктами права інтелектуальної власності Виконавця та/або партнерів Виконавця. Виключні майнові права інтелектуальної власності на об’єкти, створені Замовником та/або Отримувачем під час отримання послуг з навчання, належать Виконавцю. Замовник та/або Отримувач не має права копіювати або в інший спосіб відчужувати зазначені об’єкти права інтелектуальної власності і зобов’язується отримувати зазначені Договором послуги самостійно.
3.3. Навчання провадиться у робочі дні у час, визначений Виконавцем у відповідному розкладі занять, якщо інший порядок не затверджений Виконавцем.
3.4. Замовник погоджується, що вартість послуг не підлягає зміні або поверненню внаслідок зміни дати початку навчання за ініціативою Отримувача, Замовника або пропуску відповідних занять за ініціативою Отримувача та/або Замовника.
3.5. Послуги за поточний місяць вважаються наданими в останній день кожного місяця навчання за Договором без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання послуг. Замовник має право заявити про недоліки наданих послуг не пізніше останнього дня відповідного місяця навчання. Сторони домовились визнати послуги такими, що надані належним чином та в повному обсязі по закінченню строку відповідного курсу, обраного Замовником.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права Виконавця:
4.1.1. Вносити пропозиції і рекомендації Замовникові щодо вдосконалення його розвитку та навчання або розвитку, виховання і навчання Отримувача поза межами аудиторії Виконавця або навчального процесу, якій здійснює Виконавець на виконання пункту 1.1 цього Договору;
4.1.2. Залучати до надання послуг третіх осіб (профільних спеціалістів, педагогів, та інших), залишаючись відповідальним перед Замовником за якість надання Послуг. Здійснювати заміну викладача протягом строку дії цього Договору на спеціаліста аналогічної кваліфікації у разі неможливості подальшого надання послуг із залученням особи, яка раніше проводила заняття;
4.1.3. Якщо умисні або ненавмисні дії Замовника та/або Отримувача створюють загрозу для його власного життя (здоров’я) або для життя (здоров’я) оточуючих, а також, якщо вище вказані дії суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, Виконавець має право застосувати заходи до Замовника та/або Отримувача у вигляді відсторонення від навчання (перебування за місцем надання послуг), або виклику Замовника та/або співробітників правоохоронних органів;
4.1.4. Приймати рішення щодо розформування групи, якщо в ній залишається менше 12 (дванадцяти) осіб, які продовжують виконувати умови Договору. При цьому Виконавець може не розформовувати групу, а запропонувати Замовнику збільшену ціну послуги, точна сума якої визначатиметься додатковою угодою до цього Договору.
4.2. Обов’язки Виконавця:
4.2.1. Своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати інформаційно-консультаційні послуги, передбачені цим Договором;
4.2.2. Інформувати Замовника та Отримувача про правила та вимоги щодо організації надання послуги, її якості та змісту, про їх права та обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги;
4.2.3. Забезпечити відповідність рівня надання послуг вимогам затвердженої Виконавцем авторської програми навчання, яка обрана Замовником;
4.2.4. Забезпечити дотримання прав Замовника та Отримувача;
4.2.5. Надати доступ Замовнику та/або Отримувачу до навчальних матеріалів у разі пропуску ним заняття;
4.2.6. Під час надання послуг проявляти повагу до особистості Замовника та/або Отримувача, оберігати його від будь-якого фізичного та/чи психологічного тиску, забезпечити умови зміцнення морального, психологічного та фізичного здоров’я, емоційного благополуччя Замовника та/або Отримувача з урахуванням його індивідуальних особливостей;
4.2.7. Зберігати місце за Замовником та/або Отримувачем протягом оплаченого періоду надання послуг під час тимчасової відсутності отримувача з поважних причин.
4.3. Права Замовника та/або Отримувача:
4.3.1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово попередивши про це Виконавця не менше ніж за 10 (десять) календарних днів у випадку: а) якщо Виконавець з його вини протягом двох разів підряд не забезпечив проведення заняття (в дистанційній або в аудиторній формі); b) Замовники, яким та/або за замовленням яких Отримувачам однієї навчальної групи Виконавець надає послуги, більшістю голосів вирішують припинити навчання таких Отримувачів, які входять до цієї групи;
4.3.2. Отримувати Послуги відповідно до умов цього Договору;
4.3.3. Вимагати виконання умов цього Договору;
4.3.4. У перший тиждень навчання Замовник має право на повне повернення грошових коштів, сплачених за договором, з будь-яких вказаних Замовником причин за умов відвідування Замовником та/або Отримувачем усіх занять групи та успішного виконання усіх домашніх завдань. Право надається без можливості подальшого навчання Замовника та/або Отримувача за цим Договором.
4.4. Обов’язки Замовника:
4.4.1. Надати Виконавцеві достовірну і повну інформацію про себе та Отримувача.
4.4.2. Своєчасно вносити оплату за надання послуг у відповідності до умов цього Договору.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна та порядок оплати за надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері ІТ визначається індивідуально у виставленому Виконавцем рахунку, або Акті наданих послуг, або Заявці про надання послуг, або на підставі усної домовленості про вартість інформаційно-консультаційних послуг у сфері ІТ чи електронними засобами зв’язку (e-mail, skype, смс тощо) та залежить від обраного курсу навчання і наявних знижок в Замовника та/або Отримувача послуг.
5.2. Замовник оплачує інформаційно-консультаційні послуги у сфері ІТ у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
5.3. Зобов’язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
5.4. У випадку прострочення Замовником оплати послуг більше ніж на 1 (один) робочий день, Виконавець, без попереднього попередження Замовника, може припинити доступ Замовника та/або Отримувача до Сервісу та надання йому послуг до моменту повного виконання Замовником своїх грошових зобов’язань.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це призвело до порушення прав та інтересів іншої Сторони. Сторона звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної сили, які така Сторона не могла передбачити та попередити. Підтвердженням факту настання обставин непереборної сили є офіційний документ, виданий уповноваженим державним органом.
6.2. Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним щодо себе та Отримувача. У випадку якщо Замовник послуг не вказав або невірно вказав персональні дані або іншу інформацію, Виконавець послуг не відповідає за збитки Замовника, понесені в результаті надання Замовником недостовірної інформації або не надання Замовником вказаної інформації.
6.3. У разі пропуску Замовником та/або Отримувачем навчальних занять плата за навчання за цей період не повертається. У такому випадку Замовник та/або Отримувач за його бажанням або Отримувач за бажанням Замовника може отримати консультації тривалістю не більше 20 (двадцяти) хвилин, конспект лекції та/чи посилання на відеозапис лекції в мережі Інтернет або опанувати пропущений навчальний матеріал самостійно, якщо інша домовленість не існує між Замовником та Виконавцем. Консультація може надаватися як в стаціонарній (в аудиторії), так і в дистанційній (онлайн) формах, у час, визначений Виконавцем або викладачем.
6.4. Сторони цього Договору погоджуються з тим, що Виконавець не буде нести відповідальності перед Замовником за збереження забутих, загублених або залишених без нагляду особистих речей Замовника та/або Отримувача, та у разі втрати вказаних речей, на Виконавця не буде покладатися обов’язок щодо компенсації.
6.5. Сторони цього Договору підтверджують розуміння того, що відповідальність за життя та здоров’я Отримувача до і після навчання за місцем надання послуг несе виключно Замовник, а під час навчання – особа, що проводить відповідне заняття.

 

7. СТРОК ДОГОВОРУ

7.1. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, що визначається Договором.
7.2. Зміни до Договору можуть бути вчинені Сторонами шляхом укладення письмових додаткових угод до Договору.
7.3. Договір може бути розірвано за згодою Сторін, досягнутою шляхом укладення письмової додаткової угоди до Договору.
7.4. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка ініціює таке розірвання, має повідомити іншу Сторону шляхом направлення електронного повідомлення зі своєї адреси електронної пошти на адресу електронної пошти іншої Сторони, що зазначені в Договорі, або шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення.
7.5. У випадку дострокового розірвання Договору за ініціативою Замовника, перераховані грошові кошти повертаються Замовнику пропорційно вартості ненаданих послуг, за виключенням коштів сплачених за місяць навчання в якому сталося таке розірвання, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту повідомлення Виконавця про повернення грошових коштів.

 

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони домовились, що зміст Договору, а також його умови щодо розміру та порядку оплати послуг, є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню третім особам без відповідного погодження Сторін, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
8.2. Сторони даного Договору погоджуються з тим, що у разі виконання зобов’язання Виконавця, передбаченого пунктом 4.1.2. даного Договору, третьою особою, Виконавцем та третьою особою в повній мірі додержані вимоги діючого законодавства України щодо покладення Виконавця виконання свого обов’язку на третю особу.
8.3. Замовник шляхом укладення цього Договору надає свою повну та безумовну згоду на збір та обробку своїх персональних даних, та персональних даних Отримувача Виконавцем з метою надання інформаційно-консультаційних послуг за Договором. Замовник шляхом укладення Договору підтверджує, що він повідомлений про можливе використання його персональних даних, а саме: повного ім’я та прізвища для розміщення їх на Сервісі, на веб-сайті Виконавця, в інших інформаційно – телекомунікаційних системах, і не заперечує проти такого розміщення.
8.4. Замовник укладаючи Договір декларує, що на момент підписання він (вона) володіє достатньою цивільною дієздатністю для самостійного набуття своїми діями прав та обов’язків, визначених Договором.
8.5. Замовник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.
8.6. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
8.7. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України
8.8. Сторона несе відповідальність за правильність вказаних нею у даному Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

 

9. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДІДЖИТАЛ ЛЕРНІНГ»

79012, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 37
Ідентифікаційний код 43605406
р/р №UA643052990000026005001023493
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Зворотній зв’язок